2011, ഫെബ്രുവരി 20, ഞായറാഴ്‌ച

'കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകന്‍' ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്വിസ് മല്‍സരം.ചോദ്യം 3

അനാഥനും ദരിദ്രനുമായ നബി ചെറുപ്പത്തില്‍ ആടുകളെ മേച്ചാണ്‍ കാലം കഴിച്ചത്.സമര്‍ത്ഥനും സല്‍സ്വഭാവിയുമായിരുന്നു.നല്ല കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുകൂടും.കൂട്ടുകാരില്‍ നന്മ വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ നബി ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ മാത്രകയായിരുന്നു.സത്യം പറയും,നന്മ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.നബി  ഒരിക്കലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ വിക്ര്തിയായിരുന്നില്ല.മൂത്ത്വരെ ബഹുമാനിക്കും,ചെറിയവരോട് കരുണകാണിക്കും.ഉള്ളത് ഭക്ഷിക്കും.കിട്ടിയതു കൊണ്ട് ത്ര്പ്തിപ്പെടും.അതു കൊണ്ട് നബിയെ എല്ലാവരും ഏല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: