2011, ഫെബ്രുവരി 20, ഞായറാഴ്‌ച

'കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകന്‍' ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്വിസ് മല്‍സരം.ചോദ്യം 2

 അറേബ്യന്‍ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടി വളർത്തുകയില്ല. പകരം അതിനായി സം‌രക്ഷണജോലി അവിടത്തെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച്ബദവി സ്ത്രീകളെ ഏല്പിക്കുകയാണ്‌ പതിവ്. മുഹമ്മദിനെ മുലയൂട്ടിവളര്‍ത്തിയതാരായിരുന്നു?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: